Funktionsträger

Die Funktionsträger der KV Immer Plaaan 1952 e.V.

Kassierer  E. Blischke
Zeugmeister  M. Bresser
Zeremonienmeister  M. Foré
Fahnenträger A. Bresser
Mundschenk  A. Rosenfeld
Standartenträger  M. Büttgenbach